Strony związane z hasłem 'pokrowce':

 • MERA »

  Sklep internetowy MERA prowadzony jest przez Zak??ad- Us??ugowo-Handlowy MERA z siedzib? w Bochni ul. Legion??w Polskich 33. Dzia??aj?cej na podstawie wpisu do ewidencji dzia??alno??ci gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wadowice NIP 551-100-49-06

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • www.4motos.pl akcesoria motocyklowe, najlepsze marki w super cenach »

  Sklep motocyklowy, akcesoria motocyklowe, tysi?ce pozycji, lider na polskim rynku, kaski, odzie?? motocyklowa. W ofercie posiadamy produkty nast?puj?cych firm: Adrenaline, Agv, Alpinestars, Arlen ness, Berik, Bertoni, Bike it, Falco, Fly, Grid, Hjc, Indian coast, J1, Kbc, Kbx, Mds, Nitro, Oxford, Ozone, O`neal, Rst, Shark, Utika, Arai,

  Data dodania: 09 11 2009 · szczegóły wpisu »
 • Perkusje Sklep Internetowy »

  Pro Drum to sklep, kt??ry oferuje perkusje. Otworzyli??my nasz sklep z my??l? o fanach i wykonawcach muzyki. Mn??stwo atrakcyjnych artyku????w dla siebie odnajd? u nas zw??aszcza te osoby, kt??re wsp????tworz? r????nego typu grupy muzyk??w. Szeroka oferta naszego sklepu to mi?dzy innymi: perkusje, naci?gi, hardware i pa??ki. Mo??na w naszym sklepie zakupi? tak??e pokrowce oraz pozosta??e akcesoria. Je??li chodzi o talerze perkusyjne, mo??na u nas zam??wi? przedmioty pochodz?ce od tak znakomitych producent??w, jak: Ufip, Sabian i Istanbul. Nasz sklep perkusyjny posiada w ramach oferty tak??e perkusje Pearl, Mapex i DW. Dodatkowo trudnimy si? sprzeda??? maszynek werblowych, podk??adek, s??uchawek oraz specyfik??w czyszcz?cych. Szczeg??lnie gor?co namawiamy Pa??stwa do ogl?dania dzia????w z nowo??ciami i promocjami.
  Klienci sklepu Pro Drum mog? sk??ada? zam??wienia na kilka sposob??w. Mo??na skorzysta? z formularza dost?pnego na stronie sklepu, mo??na zamawia? telefonicznie albo wys??a? zam??wienie na adres naszej poczty elektronicznej. Zam??wienia na perkusje mog? by? sk??adane przez ca??? dob?, natomiast wysy??k? zam??wionych towar??w dokonuje si? tylko w dni robocze. Dajemy mo??liwo??? dokonywania zap??aty za zam??wione artyku??y poprzez zap??at? przelewem bankowym, p??atno??? got??wkow? przy odbiorze lub p??atno??? got??wk? w naszej siedzibie Pro Drum. Aby skorzysta? z opcji odbi??r osobisty, nale??y zawczasu um??wi? si? z nasz? obs??ug?. Zam??wienia za kwot? powy??ej 599 z?? op??acone przelewem s? przez nas wysy??ane bezp??atnie. Staramy si?, aby zapewnia? Klientom naszego sklepu asortyment najwy??szej jako??ci. Przez ca??y czas uatrakcyjniamy ofert? produktow?. Je??eli jednak na naszej stronie nie widzisz po???danego produktu, koniecznie skontaktuj si? z nasz? obs??ug?, a my sprowadzimy potrzebny towar.

  Data dodania: 11 07 2011 · szczegóły wpisu »
 • DobreSpanie.com - Materace Na Wymiar »

  Dobrespanie.com to adres sklepu www, gdzie mo??na naby? bardzo dobrej jako??ci materace i akcesoria przeznaczone dla tych, kt??rzy ceni? sobie zdrowy sen. ??eby ??atwiej by??o wyszukiwa? artyku??y, bogat? ofert? sklepu pogrupowali??my na mniejsze dzia??y, takie jak: materace, pokrowce na materace, ko??dry, poduszki oraz prze??cierad??a. W dziale materace proponujemy Pa??stwu naprawd? bogaty ich wyb??r. Sklep z materacami proponuje m.in.: materace piankowo-kokosowe, materace bonelowe jedno- i dwustronne, materace kieszeniowe, z lateksem, jak te?? materace na wymiar. Du??? popularno??ci? ciesz? si? np. materace kokosowo-bonelowe. U??yta w nich warstwa kokosu, znacznie zwi?ksza walory zdrowotne. Materace kokosowe s? opr??cz tego antyalergiczne, antytoksyczne i wyr????niaj? si? bardzo dobr? wentylacj?. Ten artyku?? obj?ty jest dwuletnim okresem gwarancyjnym.
  W kategorii z pokrowcami na materace, umie??cili??my pokrowce pikowane oraz zwyk??e. Oferowane przez nas ko??dry, tak??e wyst?puj? w kilku odmianach. Do wyboru s? ko??dry silikonowe, z we??n? owcz?, jak r??wnie?? ko??dry na cztery pory roku. Mo??na r??wnie?? obejrze? dzia?? z poduszkami. Na naszych Klient??w czekaj? tutaj poduszki silikonowe, z ??usk? gryczan? oraz specjalne poduszki anatomiczne.
  By wykona? zakupy w naszym sklepie, trzeba prawid??owo wype??ni? formularz zam??wieniowy. Zam??wienia przyjmowane s? przez ca??? dob?. Bezzw??ocznie po ich otrzymaniu, wysy??amy potwierdzenie przyj?cia zam??wienia. Dla Pa??stwa wygody, koszty dostawy zawarli??my w cenie produkt??w. P??atno??ci za zakupione towary mo??na dokonywa? przelewem bankowym lub przy odbiorze. Chcemy jak najlepiej obs??ugiwa? naszych Klient??w, dlatego zakupione artyku??y wysy??amy bezzw??ocznie. Dbamy te?? o atrakcyjno??? naszej oferty, w kt??rej znajduj? si? tylko wysokojako??ciowe oraz sprawdzone produkty w atrakcyjnych cenach.

  Data dodania: 15 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • TELSHOP - Akcesoria GSM i komputerowe »

  Sklep internetowy z akcesoriami do telefon??w kom??rkowych. Du??y wyb??r oraz niskie ceny gwarantuj? zadowolenie klienta. Wszystkie zam??wienia staramy si? realizowa? maksymalnie w terminie 3 dni roboczych. Ponad 2-letnie do??wiadczenie na polskim rynku GSM pozwala Pa??stwu czu? si? bezpiecznie podczas dokonywania zakup??w w naszym sklepie.

  Data dodania: 25 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Scyzoryki - Victorinox - sklep internetowy »

  ECBP s.c. jest niezale??n? firm? od Victorinox Poland Sp. z o.o. prowadz?ca sklep internetowy z produktami Victorinox - najwi?kszego i najbardziej znanego producenta scyzoryk??w i no??y kuchennych. Zajmujemy si? r??wnie?? sprzeda??? detaliczn? i hurtow? profesjonalnych latarek firmy Maglite oraz galanterii sk??rzanej polskich producent??w.
  Oferujemy Pa??stwu wykonywanie napis??w, logo jedno- lub wielokolorowych dowoln? technik? tampondruku, sitodruku na produktach Victorinox. Proponujemy tak??e t??oczenie napis??w i logo na produktach galanterii sk??rzanej.

  Celem naszej firmy jest r??wnie?? wszechstronne wspieranie Klient??w w dziedzinie bezpiecze??stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo??arowej oraz prawnej ochrony pracy, oparte na wieloletnim do??wiadczeniu i pe??nym zaanga??owaniu. Nasza firma, jako O??rodek Szkole??, prowadzi dzia??alno??? w dziedzinie us??ug bhp i p.po??. od 1994 r. Dysponujemy zapleczem technicznym oraz wyspecjalizowan?, z d??ugoletnim sta??em pracy, kadr? wyk??adowc??w zrzeszonych w Zwi?zku Zawodowym In??ynier??w i Technik??w BHP.

  Dlaczego Victorinox ...
  Podstaw? sukces??w firmy Victorinox jest jej nieprzerwana, ponad stuletnia, tradycja produkowania w pi?knych malowniczych Szwajcarskich Alpach scyzoryk??w wielofunkcyjnych oraz kieszonkowych zestaw??w narz?dzi przez czwarte ju?? pokolenie rodziny Elsener. Za??o??ona w roku 1884 przez Karola i Wiktori? Elsener, ju?? w 1891 dokona??a pierwszej dostawy no??y ??o??nierskich dla Armii Szwajcarskiej. W dniu 12 czerwca 1897 nowy produkt firmy ?? ??Szwajcarski n???? oficerski? ?? zosta?? opatentowany i od tej pory jest chroniony prawem. Od tego czasu wyposa??ony zosta?? w wiele dodatkowych narz?dzi i jest dzi?? na ca??ym ??wiecie symbolem jako??ci, funkcjonalno??ci i niezawodno??ci.
  Victorinox jest ??wiatowym liderem w produkcji narz?dzi wielofunkcyjnych oraz kieszonkowych.

  Data dodania: 21 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Pufy Miuki.pl »

  Miuki to m??oda i dynamicznie rozwijaj?ca si? firma, prowadzona przez kreatywnych m??odych ludzi, maj?cych ogrom nowych pomys????w w g??owie, dotycz?cych tworzenia mebli i akcesori??w. Produkty, kt??re sprzedaj?, s? ich autorskimi pomys??ami i s? to g????wnie: pufy, worki, siedziska, materace dla dzieci, wype??nione granulatem polistyrenowym. Dzi?ki takiemu wype??nieniu, produkty dostosowuj? si? swoim kszta??tem do pozycji osoby, kt??ra je u??ytkuje.

  Produkty wyst?puj? najcz???ciej w o??miu r????nych kolorach i posiadaj? naturalne pokrowce, kt??re ??atwo si? zdejmuj? i mog? by? prane w pralce. Produkty poza zabaw? i relaksem mog? by? stosowane w celach rehabilitacyjnych.

  Data dodania: 16 05 2011 · szczegóły wpisu »
 • MERA »

  Sklep internetowy MERA prowadzony jest przez Zak??ad- Us??ugowo-Handlowy MERA z siedzib? w Bochni ul. Legion??w Polskich 33. Dzia??aj?cej na podstawie wpisu do ewidencji dzia??alno??ci gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wadowice NIP 551-100-49-06

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »