Strony związane z hasłem 'filtry do wody':

 • Filtry do wody, Filtr wody, Odwrcona osmoza - filtr.info »

  Filtry do wody - odwrcona osmoza o wielu stopniach filtracji. Jednym ze sposobw ochrony przed ska?eniem fluorem s? filtry do wody a tak?e stosowane cz??ciej w skali przemys?owej od?elaziacze i zmi?kczacze do wody. Zestaw takich urz?dze? eliminuje ci??kie metale, grzyby, bakterie oraz wirusy. Filtry akwarystyczne oraz filtry pralkowe i prysznicowe zmi?kczaj?ce wod?. Sprawd?!

  Data dodania: 20 08 2009 · szczegóły wpisu »
 • Filtry wody, filtr do lodwki - sklep.aqua-woda.pl »

  Proponujemy uzdatnianie wody i zmi?kczanie wody, filtry do wody W Polsce stan psychiczny wody r?ni sie w du?ej mierze w zale?no?ci od obszaru. Z tward? wod? mamy do czynienia, gdy poziom wapnia i magnezu rozpuszczonego w wodzie przekracza okre?lone zasady. Wskutek tego nie ogl?daj?c si? na innych, zadbaj o zdrowie swoje i najbli?szej rodziny i wyposa? swj dom lub mieszkanie w dobre filtry do wody, ktre usun? z niej szkodliwe substancje. Proponujemy dodatkowo filtr do lodwki, zmi?kczacz wody Po zainstalowaniu filtrw naszej firmy b?d? Pa?stwo mogli zapomnie? o prze?laduj?cym zakupie i d?wiganiu drogiej wody w plastikowych butelkach. Naszym zadaniem jest skrupulatna wiedza, ktra pozwoli na dokonanie odpowiedniego wyboru filtra. Zadowolenie klienta jest gwarantowana. Wi?cej ni? dwie trzecie naszej planety znajduje sie pod wod?, 75 procent naszego cia?a sk?ada sie z wody. Bez niej, istnienie by?oby nierealne. W Polsce ka?dy z nas zu?ywa codziennie ok. 65l wody.

  Data dodania: 19 11 2010 · szczegóły wpisu »
 • Filtry do wody »

  W naszej bardzo rozleg?ej ofercie mamy zarwno domowe i przemys?owe filtry do wody. Najwi?ksz? popularno?ci? w naszym sklepie internetowym ciesz? si? wk?ady filtracyjne oraz filtry osmotyczne. Wk?ady do filtrw wymieniane s? relatywnie cz?sto, co t?umaczy najsilniejsze zainteresowanie tymi towarami. Urz?dzenia filtruj?ce takie jak kuchenne dzbanki filtracyjne i filtry RO powodzenie zawdzi?czaj? niskiej cenie w stosunku do jako?ci otrzymywanej wody. U nas pomimo takich cen znajdziesz tak?e liczne rabaty cenowe na filtry wody.

  Data dodania: 14 09 2010 · szczegóły wpisu »
 • filtrowanie.com.pl-Filtry do wody »

  Filtrakon, to firm? in?ynierska, dzia?aj?ca w bran?y uzdatniania mediw, w tym w szczeglno?ci uzdatniania wody od 1990 roku.
  Przedsi?biorstwo,reprezentuje na polskim rynku producentw krajowych i zagranicznych. Dzi?ki zachowaniu niezale?no?ci od dostawcw potrafi zaoferowa? naszym Klientom rozwi?zania dla nich najkorzystniejsze.
  Dzia?a na terenie ca?ej Polski, chocia? nie ma przedstawicielstw. Za spraw? sta?ej wsp?pracy z firmami spedycyjnymi, towary dostarczamy w mo?liwie najkrtszym czasie. W du?ej mierze oferowane towary s? na stanie magazynowym.
  Mottem firmy jest wysoka spedycja.Filtrakon, oferuje profesjonalne us?ugi w zakresie: naprawa zmi?kczaczy, przegl?dy okresowe zmi?kczaczy, naprawa przemys?owych odwrconych osmoz, przegl?dy okresowe przemys?owych odwrconych
  osmoz, czyszczenie (wyd?u?anie ?ywotno?ci) membran przemys?owych odwrconych osmoz,kondycjonowanie uk?adw ch?odzenia ?? dobr i dostawa urz?dze? oraz chemikaliw uzdatniaj?cych wod? ch?odz?c?, przywracanie w?a?ciwej jako?ci wody
  ch?odz?cej w uk?adach zamkni?tych, wymiany z?? jonowymiennych, w?gla aktywnego w stacjach uzdatniania wody, w tym wody zdemineralizowanej (wody zdejonizowanej),
  obs?uga demineralizatorw (dejonizatorw) laboratoryjnych i innych stacji produkuj?cych wod? ultraczyst?,nietypowych us?ug przy urz?dzeniach i stacjach uzdatniania wody,
  np. rozruch, pomoc przy uruchamianiu u?ywanych, sprowadzanych z zagranicy urz?dze?.Firma oferuje, doradztwo techniczne, pomoc w doborze technologii uzdatniania wody, pomoc
  w prbach technologicznych, dobr urz?dze? do uzdatniania wody, ich dostaw? i uruchomienie.

  Data dodania: 17 01 2011 · szczegóły wpisu »