Komputery Kategoria: Komputery

Komputery - ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:

 • Artipol - tonery, tusze, cartridge, regeneracja, modu? b?bna, chipy, proszki »

  F. H. U. ARTIPOL - TONERY, TUSZE, KARTRID??E, REGENERACJA KASET LASEROWYCH I MODU???W B?BNA (ZNANYCH JAKO DRUM) UDRA??NIANIE DRUKAREK ATRAMENTOWYCH JAK??E SERWIS DRUKAREK LASEROWYCH.
  Jeste?my ma?? firm?, ktra si? rozwija i d??y do uzyskania wszelkich certyfikatw jako?ci ISO. Firma stworzona dla klientw indywidualnych, firm (ma?ych i du?ych) i wszelkiego rodzaju instytucji pa?stwowych. Sprzedajemy produkty gotowe 100% nowe, jak i regenerowane. Skupiamy si? na najbardziej popularnych modelach, ale nie zapominamy o tych starszych. Produkty w naszym sklepie s? robione lub zamawiane na bie??co, przez co produkt nie jest zle?a?y i za to masz 100% gwarancje jako?ci.

  Skupujemy rwnie? kasety laserowe i kartrid?e atramentowe. Mo?esz tak?e przekaza? nam swj zepsuty toner, drukark? laserow? lub atramentow?. D??ymy do pe?nego, ale jak?e ?mudnego segregowania i zarz?dzania takimi odpadami, przez co chod? w niewielkiej ilo?ci przyczynimy si? do ochrony naszego ?rodowiska.

  TROCH? O REGENERACJI KASET LASEROWYCH I MODU???W B?BNA ( DRUM)

  Kasety regenerowane staramy si? wykona? z jak najwy?szej jako?ci komponentw i produktw do tego celu. Komu? mog?oby si? wydawa?, ?e regeneracja kaset polega tylko na zasypaniu j? proszkiem - TU CHCEMY OBALI? TEN MIT, bo wcale tak nie jest. Kaseta laserowa, ?eby by?a znowu ?ywotna, i zrobi?a tyle samo wydrukw co oryginalna, potrzebuje do tego dobrej jako?ci produktw i nowych komponentw. To jest tak samo, jak naprawa Twojej turbiny w samochodzie, ktr? trzeba umiej?tnie rozkr?ci?, wyczy?ci? i wymieni? stare komponenty na nowe, ?eby znw mog?a dzia?a? poprawnie. Osoby ktre chc? si? przyczyni? do obni?enia kosztw w swojej firmie, po przez za oszcz?dzeniu na drukowaniu, i chcieliby mo?e sami regenerowa? dla siebie kasety - ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA. Lub zostaw to nam, a my zrobimy to z Ciebie.

  Data dodania: 25 07 2012 · szczegóły wpisu »
 • Program do skutecznej windykacji »

  System do wspomagania windykacji zosta? stworzony na potrzeby firm zajmuj?cych si? windykacj? d?ugw. Dost?pne opcje pozwalaj? usprawni? windykacj? na ka?dym etapie ich egzekucji. Upraszcza rozliczenia z d?u?nikami i kontrol? nad windykatorami. Podstawowe opcje systemu to: ewidencja i wydruk pism, gromadzenie danych spraw (d?u?nikw, wierzytelno?ci), kontrola dost?pu do danych. Wyprbuj nasz program ju? teraz! Zamw wersj? demonstracyjn?.

  Data dodania: 14 10 2011 · szczegóły wpisu »
 • Citrix xenapp »

  Promowana strona powsta?a w celu prezentacji oprogramowania Winflector. Winflector jest zalecany jako ?wietna alternatywa np. dla citrix xenapp. Winflector pracuje przy u?yciu Internetu, ale rwnie? np. ??cza dedykowanego. Oferta kierowana jest do r?nych, zw?aszcza wielooddzia?owych przedsi?biorstw. Zdalne korzystanie z aplikacji usprawnia prac? i zmniejsza koszty. Na stronie mo?na zapozna? si? z zasadami dzia?ania oprogramowania.

  Data dodania: 19 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • Us?ugi informatyczne »

  Syso.pl to zesp? specjalistw specjalistw z bran?y informatycznej dla ktrych zadania zwi?zane z pozycjonowanie stron internetowych, marketingiem w internecie a tak?e wdra?aniem rozwi?za? informatycznych nie stanowi? problemw. Dok?adamy wszelkich stara? aby dawa? naszym klientom mo?liwie jak najbardziej op?acalne rozwi?zania je?li chodzi o tworzenie stron internetowych a tak?e rozwi?zania zwi?zane z marketingiem internetowym. Oferujemy bardzo szeroki zakres rozwi?za? dzi?ki takim rozwi?zaniom nasze us?ugi mo?emy ?wiadczy? kompleksowo firmom i kliento indywidualnym. Wizytwki www projektowane i wytwarzane przez nas cechuj? si? wykorzystaniem mnajnowszych technik projektowych, serwisy tworzone przez nas s? czytelne oraz przyjazne dla u?ytkownikw. Nieustannie udoskonalamy nasze umiej?tno?ci a nasze us?ugi s? konkurencyjne w stosunku do innych agencji reklamowych dzi?ki ?wiadczeniu wysokiej jako?ci us?ug po atrakcyjnych cenach. Strona www przedsi?biorstwa to wizytwka dla firmy jak rwnie? miejsce do dzielenia si? aktualno?ciami przez osoby prywatne. Do ka?dego z naszych projektw staramy sie podchodzi? indywidualnie, s?uchaj?c przy tym na ka?dym etapie projektowym opinii klientw. Naszym wsplnym celem jest ?wiadczenie us?ug tak aby klient by? z nich w pe?ni zadowolony.

  Data dodania: 13 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • Tonery »

  Firma OLINEX zajmuje si? handlem artyku?ami eksploatacyjnymi do drukarek. Specjalno?ci? firmy s? tonery, zarwno oryginalne, jak i alternatywne. Wszystkie akcesoria z oferty pochodz? od uznanych producentw z bran?y. Oferta firmy obejmuje rwnie? drukarki, np. laserowe i urz?dzenia wielofunkcyjne. Oferta obejmuje zestawy do nape?niania u?atwiaj?ce samodzieln? regeneracj? urz?dze?. W zakres dzia?alno?ci omawianego sklepu wchodzi m.in. regeneracja kartrid?w. Co wi?cej sklep umo?liwia kupno klawiatury i innych akcesoriw komputerowych.

  Data dodania: 12 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • Notebooki »

  Sklep internetowy posiadaj?cy w swoim asortymencie nies?ychanie obszern? ofert? takich produktw jak komputery, notebooki, drukarki oraz wszelkiego rodzaju oprogramowanie. Jest to sklep komputerowy charakteryzuj?cy si? domy?ln? nawigacj? znacz?co wp?ywaj?c? na ?atwo?? poruszania si? po stronie oraz dokonywania zakupw. Towary znajduj?ce si? w ofercie sklepu posortowane s? w odpowiednie kategorie, ktrych spis znajduje si? w ?atwo dost?pnym menu towarzysz?cym na ka?dej podstronie sklepu. Menu to pozwala na to aby w ka?dym momencie by?a mo?liwo?? na przedostanie si? do w?a?ciwej kategorii. Pomocniczym narz?dziem jest wyszukiwarka, ktra pozwala na szybkie wyszukanie konkretnego towaru. Disysytem to sklep, ktry wskazane jest odwiedzi? poniewa? ?atwo i ekspresowo mo?na odnale?? interesuj?c? propozycj? dost?pn? w atrakcyjnej cenie.

  Data dodania: 03 08 2011 · szczegóły wpisu »
 • Oprogramowanie CRM Vision »

  CRM Vision sprawdza si? w firmie, ktra potrzebuje wysokiej klasy systemu wspomagaj?cego zarz?dzanie relacjami z klientami i rejestrowania i raportowania podj?tych czynno?ci. Wp?ywa na redukcj? kosztw, zwi?zanych z zarz?dzaniem i obiegiem informacji. Wieloletnie do?wiadczenie umo?liwi?o nam uformowa? przyjazny interfejs systemu CRM. Nawet dla nowego u?ytkownika jego obs?uga nie stanowi problemu. Zdolno?? korzystania z Internetu jest wystarczaj?ca a?eby by? w stanie bez trudu u?ytkowa? system.

  Data dodania: 29 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • CFI Systemy Informatyczne »

  CFI jest firm? informatyczno - konsultingow?. Zajmuje si? produkcj? i wdra?aniem informatycznych systemw zarz?dzania klasy ERP, organizuj?cych prac? wybranych dzia?w oraz firmy jako ca?o?ci. G?wnym celem wdro?e? jest wzrost efektywno?ci dzia?ania i obni?ka kosztw operacyjnych u?ytkownikw. Faktura zaliczkowa - CRM, ERP Podnoszenie efektywno?ci rozumiane jest jako wzrost stosunku efektw do nak?adw w ka?dej komrce przedsi?biorstwa. Oprogramowanie wdra?ane jest dla firm, ktrych specyfika dzia?ania potrzebuje czego? wi?cej, ni? posiadania zwyk?ego oprogramowania magazynowo-ksi?gowego. Celem ka?dego projektu jest dostarczenie klientowi warto?ci dodanej konkretnego, widocznego efektu wsp?pracy - pomniejszenia nak?adw pracy w firmie, poprawy przep?ywu informacyjnego, jako?ci obs?ugi klienta i wzrostu sprzeda?y.

  Data dodania: 21 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • oprogramowanie »

  crm (ang. customer relationship management) nazywa nadzorowanie relacjami z konsumentami - polityk? biznesow?, jakiej zamiarem jest kreowanie i konserwacja d?ugotrwa?ych, nale?ytych relacji z kontrahentami. Zaimplementowanie systemu crm to co prawda nie wy??cznie zainstalowanie pionierskiego oprogramowania, jakie umo?liwi podwy?szy? wydajno?? robt jednego czy te? dwch zespo?w, jednak?e modyfikacja kierunku rodzaju rozmy?lania kompletnej firmy. firma komplus wypracowa?a swoje systemy crm, dzi?ki jakim rozporz?dzanie relacjami z konsumentami zachodzi w sposb wybitniej uregulowany. Usprawnienie owego procesu umo?liwia konstruowanie d?ugotrwa?ej wsp?pracy z klientami. trudno?? kierowania relacjami z klientami ro?nie razem z ilo?ci? konsumentw i wielko?ci? przedsi?biorstwa. Realizowanie oprogramowania wspieraj?cego ideologi? crm jest czynnikiem nieodzownym w budowie polityki pozwalaj?cej na wstrzymanie interesanta.

  Data dodania: 21 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • Programy do kosztorysowania »

  Nasze kursy przygotowane s? przez trenerw z ogromnym do?wiadczeniem, fachowcw z dziedziny zastosowania informatyki dla budownictwa. Warsztaty odbywaj? si? w pe?ni wyposa?onych laboratoriach komputerowych, ka?dy uczestnik posiada samodzielne stanowisko. Kursy umo?liwiaj? zg??bienie wiedzy z dziedziny kosztorysowania oraz na sprawne pos?ugiwanie si? programem do kosztorysw. Zapraszamy do zg?oszenia udzia?u na nasze profesjonalne kursy telefonicznie lub mailowo. Je?eli maj? Pa?stwo dodatkowe pytania nasi handlowcy z ch?ci? rozwiej? w?tpliwo?ci i odpowiedz? na nie.

  Data dodania: 22 05 2011 · szczegóły wpisu »

Najnowsze tagi związane z kategorią: Komputery

Komputery - nowa podkategoria:

Nazwa: